Tabu92 with UA / Georgian & Ukrainian Flags / You in EU

Tabu92 with UA / Georgian & Ukrainian Flags / You in EU

ტაბუ92 უკრაინისკენაა / საქართველოს და უკრაინის დროშები / შენ ევროკავშირში

#გრაფიტი #graffiti #streetart #ქუჩისმხატვრობა #შენევროკავშირში #საქართველო #უკრაინა #youineu #georgia #ukraine #ტაბუ92 #tabu92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *