StarBoy-ის გულშემატკივრები ვირჩევთ ევროპას! არა რუსულ კანონს!

StarBoy-ის გულშემატკივრები ვირჩევთ ევროპას! არა რუსულ კანონს!

პ.ს. — იმედია მალე გამაცნობ ამ ადამიანს მარიამ 🙂

არარუსულკანონს #არარუსულრეჟიმს #არარუსულმთავრობას #კიევროპას #ტაბუ92 #notorussianlaw #norussianlaw #norussia #yeseurope #tabu92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *